Beograd, 25.10.2021.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predlog Ministarstvu pravde

Forum za bezbednost i demokratiju smatra da je uznemirenost javnosti povodom predloženih izmena Krivičnog zakonika - koje se odnose na krivična dela ugrožavanja sigurnosti i sprečavanja štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanja programa i objavljivanja informacija -  razumljiva, a da su kritke koje se upućuju, u većini slučajeva, osnovane i razložne.

FBD istovremeno ocenjuje kako usvajanje predloga da se javna rasprava o tome, koja ističe u sredu, produži ne bi bilo od velilke pomoći. Zato FBD predlaže predlagaču izmena da taj nacrt u potpunosti povuče tj. da bi od takvog kakav je i načina na koji je predstavljen javnosti bilo najuputnije odustati.
 

FBD, naime, smatra da se sloboda izražavanja ne može štititi tako što će se kažnjavati njeno ispoljavanje u društvenom i političkom prostoru, kao i da se na taj način dramatično ugrožavaju osnovna ustavna prava građana Srbije, a to se produžavanjem javne rasprave ne može ni objasniti ni racionalizovati.

FBD takođe ističe da je i samo obrazloženje predloženih izmena protivrečno, a u pojedinim delovima nedovoljno obrazloženo, dodajući tome i upitnost koji su to primeri na koje se Ministarstvo pravde poziva ili koji opravdavaju ovako drastično proširivanje i pooštravanje krivičnopravne zaštite u oblasti javnog informisanja?!

FBD posebno naglašava da se posezanje za instrumentima krivičnog prava u ovom slučaju, a koji su shodno javno dostupnom obrazloženju teško razumljivi, ne može opravdati sve dotle dok se ne ispitaju mogućnosti za ostvarivanje javno deklarisanih ciljeva predloženih izmena drugim sredstvima  koja su primerenija demokratskom društvu.

FBD na kraju, ali ne na poslednjem mestu smatra da bi povlačenje predloga ovih izmena doprinelo relaksaciji i onako već zabrinjavajuće povećanih tenzija na političkoj sceni Srbije uoči predstojećih izbora i izborne kampanje u 2022. godini.