Beograd, 22.jul 2023.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom opstrukcije rada
Anketnog odbora Narodne skupštine


Forum za bezbednost i demokratiju duboko je zabrinut pred pokušajima opstrukcije rada Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je ona 11. jula formirala povodom masovnih zločina u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu, Smederevu i Mladenovcu s ciljem da utvrdi okolnosti i činjenice koji su do njih doveli - a što je bio i jedan od zahteva gradjana koji su od tada započeli svoje šetnje protiv zločina.
Cilj te opstrukcije je da se rad tog anketnog odbora onemogući i on rasformira.

FBD kao posebno manipulativne i neosnovane ocenjuje navode kojima se tvrdi da rad anketnog odbora može na bilo koji način da utiče na krivične postupke koji se povodom tih zločina vode pred Višim sudom u Beogradu, posebno ukazujući kako plan rada anketnog odbora, u trenucima kada se pokušava ova opstrukcija s ciljem njegovog ukidanja nije ni usvojen, pri čemu je nije obrazloženo na koji način bi te postupke anketni odbor ispunjavanjući zadatak dobijen od Skupštine mogao da ugrozi.

FBD u tom kontekstu upozorava i ističe da je molba, koja se javnosti potura kao pokriće za ovu opstrukciju, adresirana na više lica apsolutno nenadležnih da odlučuju o anketnom odboru čiji rad može obustavi samo telo koje ga je i formiralo tj. poslanici Narodne skupštine na njenoj sednici. 

FBD pred takvom situacijom naglašava da će ukoliko na sledećoj regularno zakazanoj sednici anketnog odbora ne bude bilo kvoruma za njegov rad – ma kakvi bili pokušaji pravdavanja uskraćivanja kvoruma – to predstavljati nedvosmislenu i plansku političku opstrukciju rada ovog skupštinskog tela, budući da pravne, niti bilo kakve druge smetnje, za tako nešto ne postoje.

FBD pritom takodje skreće pažnju i da će ukoliko ovaj pokušaj opstrukcije rada anketnog odbora bude uspešan to predstavljati – osim oglušavanja o zahteve sa protesta građana koji traju već duže od dva meseca – još jedan jasan pokazatelj dubine političke podele u društvu koja je narasla do takvih razmera da njeno premošćavanje kroz rad institucija postaje gotovo nemoguće,  a što bi sve dalje moglo da vodi ka potencijalno katastrofalnim posledicama.

FBD na kraju ali nikako ne na poslednjem mestu sa žaljenjem navodi da je, takođe, zaprepašćen načinom na koji se o pokušaju ove opstrukcije anketnog odbora izveštavalo u štampanim i elektronskim medijima, a koji su -  usled nedostatka opreznosti i izostanka dužne i nužne novinarske pažnje kao i nužne objektivne distance prema izvorima informisanja, ma ko oni bili, i onom što oni navode  -  i sami  doprineli da je u javnosti dovedeno u pitanje i samo postojanje anketnog odbora.
Pri sadašnjem stanju društvenih podela i sukoba takvo ponašanje bi moglo dodatno pospešiti put ka već pominjanim katastrofalnim društvenim konfliktima.